Kontakt: 

Du kan kontakte mig på tlf. : 41571823

Jeg træffes bedst på hverdage mellem 12-12.30

Træffes jeg ikke, ringer jeg tilbage hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at sende en mail: dsm.psykolog@gmail.com

 

Adresse: 

Ryesgade 29, 2. sal

8000 Aarhus C

Konsultation: 

Individuel konsultation: 950,- kr

En konsultation varer 45-50 min.

 

Betaling 

Betaling foregår kontant, via mobilepay eller overførsel til netbank efter hver konsultation.

Klinikken modtager ikke Dankort.

Afbud: 

Afbud skal finde sted på mail eller telefon senest dagen før inden kl. 16.00.

I modsat fald opkræves fuld betaling.

Tilskud: 

Der er ikke mulighed for at benytte henvisning fra egen læge.

Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark får tilskud på 300 kr. til psykologsamtaler.

Mange er forsikret via privatforsikring eller via deres arbejdsplads, som også helt eller delvist dækker psykolog. Undersøg evt. om du har den mulighed. Du kan læse mere om sundhedsforsikringer her: http://www.sundhedsforsikringer.dk/.

 

PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED Psykologpraksis Dorte Sigrid Madsen

Velkommen som klient til Psykologpraksis Dorte Sigrid Madsen, Ryesgade 29, 2th, 8000 Aarhus C og Sønder Allé 10, 3,tv, 8000 Aarhus C. dsm.psykolog@gmail.com. Tlf: 41571823.

I forbindelse med dine behandlinger i klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler jeg?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer jeg oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan jeg udveksle dine helbredsoplysninger internt, f.eks. i forbindelse med supervision.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

6. Klage

Klager over behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

 

Psykologpraksis v/ Dorte Sigrid Madsen, Ryesgade 29, 2. th., 8000 Aarhus c, tlf. 41571823